Banku Czasu – regulamin

 1. Warunkiem rejestracji jest osobista rozmowa z koordynatorem lub osobą upoważnioną oraz przedłożenie dowodu osobistego.
 2. Podczas rozmowy wstępnej uczestnik odpowiada na kilka pytań, wypełnia formularz oraz podaje numery telefonów do osób, które mogą potwierdzić jego wiarygodność.
 3. Uczestnik sam określa zakres czynności, które skłonny jest świadczyć na rzecz innych członków Banku
 4. Rejestracja wiąże się z założeniem indywidualnego konta oraz wydaniem identyfikatora.
 5. Koordynator na bieżąco porównuje zgłoszone potrzeby z ofertami pomocy
  i kontaktuje ze sobą zainteresowane osoby.
 6. Kontakty zarejestrowanych uczestników z organizatorem KBC mogą odbywać się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem e-maila.
 7. Uzgodnienie terminu i warunków świadczenia pomocy odbywa się bezpośrednio pomiędzy stronami zaangażowanymi.
 8. Każdy uczestnik Banku podczas świadczenia usług legitymuje się stosownym identyfikatorem.
 9. Świadczący usługę uczestnik nie może podejmować czynności, które zagrażałyby życiu, zdrowiu albo ogólnie pojmowanemu dobru drugiej osoby.
 10. Organizator Banku Czasu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku wzajemnej wymiany usług między uczestnikami.
 11. Wszystkich usługobiorców obowiązuje zasada ograniczonego zaufania w stosunku do osób obcych.
 12. Uczestnicy Banku mają obowiązek informować koordynatora albo osoby upoważnionej o wszelkich zmianach, niepożądanych zajściach oraz swoich uwagach.
 13. Jednostką wyceny świadczonych usług jest jedna godzina. Udzielona pomoc jest
  w wymiarze godzinowym zapisywana na indywidualnym koncie świadczeniodawcy
  i odejmowana od stanu konta świadczeniobiorcy.